живота на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) са се случили много големи чудеса. Както подчертахме и в предходните глави на книгата, Коранът е най-голямото от тях. Възвишената нравственост, поведение и сунната на Пророка (Аллах да го приветства) също са от чудесата. Благодарение на айятите на Корана, които проповядва на хората като напътствие, отдалечените от цивилизацията бедуини достигнали до най-високото равнище на цивилизованост. Това също е едно от чудесата на Аллах. Това, че Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства), проповядвайки по най-мъдрия начин Ислямските морални ценности, е допринесъл за превръщането, с позволение на Аллах, на един народ, който заравял децата си живи, в такъв, който изпитва милост и състрадание към всеки, за приемането на единобожна (монотеистична) религия на общество, което по-рано се прекланяло на изработените от собствените им ръце идоли, също е чудо.

Благословеният ни Пророк (Аллах да го приветства) е извършил множество чудеса, съобщени в айятите на Корана и хадисите. Една част от тези забележителни събития са следните:

 

Чудото на възнесението


Масджид ал-Акса, която е построена над Свещената скала.

„Мирадж” (възнесение) (арабска дума, която има значението на „изкачване нагоре, издигане”) е едно от най-големите чудеса на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства). В сурите Исра и Наджм на Корана е съобщено за чудотворното нощно пътуване на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) до Масджид ал-Акса и въздигането му до дървото Лотос (Сидра).

Речниковото значение на арабската дума „Исра” е „нощно пътешествие или нощна разходка”. В първия айят на сура Исра Всеславният Аллах е съобщил за чудотворното пътешествие на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) по следния начин:

„Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващият, Всезрящият.” (Сура Исра, 1)


Свещената скала, на която Пророкът (Аллах да го приветства) е стъпил по време на Възнесението.

"Това са знаменията на Аллах, четем ти ги правдиво. Наистина
ти си от пратениците."
(Сура Бакара, 252)

Значението на арабската дума „Акса” е „далечен, най-далечен”. Както е известно, Масджид ал-Харам е в Мека, а Масджид ал-Акса в Йерусалим.  Разстоянието между тези две места е приблизително 1,235 км.. Когато въпросното чудо се е случило, Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) е бил в Мека. Той е бил отведен от Мека до Ал-Акса, която се намира в Йерусалим. Великият Ислямски учен Ибн-и Кесир е съобщил, че във връзка със святото Възнесение най-малко двадесет и пет души от сподвижниците на Пратеника (Аллах да го приветства) са предали думите на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства), като този брой дори може да достигне четиридесет и пет. Тези, които се приемат за най-надеждни, са разказите на Енес Ибн Малик, Абу Хурайра, Абу Саид ал-Худри, Малик Ибн Са’саа, Абу Зерр ал-Гафари, Шеддад Ибн Евс, Абдуллах Ибн Аббас, Абдуллах Ибн Месуд и Умму Хани. 26 Според сведенията от хадисите, докато Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) лежал в дома на дъщерята на чичо си Умухан бин Абу Талиб, Гавриил му се привидял и качвайки го на коня на име Бурак, го отвел в Ал-Акса. Възнесението се случило именно тук. В хадисите са съобщени много подробности за това, което Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) е видял по време на Възнесението. В хадисите е предадено, че по време на Възнесението Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) се е срещнал с другите пророци и е видял рая и ада.

Според сведенията, представени в Ислямските източници, чудото на Възнесението е посрещнато със съмнение от страна на съдружаващите и неверниците поради тяхната неразумност. Тъй като неверниците не повярвали в истинността на това, което Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) казал, те проучили дали събитието наистина се е случило или не. Поради това грозно поведение Аллах още веднъж унижил съдружаващите и неверниците и обърнал срещу тях това, с което се подигравали. В хадисите това събитие е съобщено така:

„Казаха: „Можеш ли да ни опишеш как изглежда Масджид ал-Акса? Тъй като една част от тях бяха посетили това място и бяха видели Ал-Акса.”

Пророкът разказа:


Чудотворното пътешествие на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) от Масджид ал-Харам, който
е в Мека, до Масджид ал-Акса - в Йерусалим.

„Започнах да описвам джамията. Докато обяснявах някои части от нея, изпаднах в съмнение. В резултат на това Ал-Акса бе поставена пред дома на Акаб или Укейл. И аз започнах да разказвам, като я гледах.”

След думите на Пратеника хората, които присъстваха там, казаха така:

„Слава на Аллах, описанието на джамията е правилно.”27

„В едно от преданията на Муслим пък Пратеникът (Аллах да го приветства) на Аллах повелил така: „Видях себе си в северната част на Кааба. Курайшите ме разпитваха за пътешествието ми. Попитаха ме някои неща за Масджид ал-Акса, за които не можах точно да се сетя... В резултат на това Всемогъщият Аллах извиси (донесе пред зрението ми) Масджид ал-Акса за мен. Гледах към нея и отговарях на това, което ме питаха.”28


Външен изглед от Куббат ас-Сахрат.

Кажи: “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви. Аллах е опрощаващ, милосърден.”
(Сура ал-Имран, 31)

Това, че Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства), който никога през живота си не е посещавал областта, където се намира Ал-Акса, отговаря безпогрешно на въпросите на съдружаващите, е голямо чудо и милост от Господа. С това чудо ентусиазмът, вълнението и привързаността на вярващите към Пророка (Аллах да го приветства) се увеличили още повече, неверниците и съдружаващите пък глупаво упорствали в неверието си.

В хадисните източници се съобщава, че съдружаващите отишли при Абу Бакр (Аллах да е доволен от него) и измислили неоснователни клевети по адрес на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) във връзка със случая с Възнесението. Абу Бакр (Аллах да е доволен от него), на който съдружаващите разказали чудото на Възнесението, на което не повярвали, и когото попитали дали ще продължи да вярва на Пророка (Аллах да го приветства) или не,  отговорил с думите: „След като той казва, значи несъмнено е така.”. Поради доброто и предано поведение на Абу Бакр (Аллах да е доволен от него) във връзка с това събитие Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) го почел с прякора „Преданият” („Саддик”). Това, че в резултат на искането на съдружаващите на доказателство от Пророка (Аллах да го приветства), той им представил още едно чудотворно доказателство, чието опровергаване било невъзможно, е разказано в хадисите по следния начин:

„Казаха на Пророка (Аллах да го приветства): „Кое е доказателството за това, което казваш?”

Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) каза: „Срещнах един курайшки керван. Той беше на еди кое си място. Керванът се изплаши от нас и промени посоката си. Върху една от камилите в този керван имаше черен и бял чувал, тя изрева и се сгромоляса.”

Когато керванът се завърнал, попитали за случилото се и те съобщили същото като Пророка Мохамед (Аллах да го приветства).” 29

Както се вижда, с подробното описание на Масджид ал-Акса, която никога не е виждал, и съобщаването на положението на керваните по пътя Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) е представил едно голямо чудо, което е от милостта на Аллах. Едно от сведенията, свързани с Възнесението, които са съобщени в Корана, е въздигането на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) до дървото Лотос (Сидра). В сура Наджм това чудо е съобщено така:

„И отново го видя при друго спускане до лотосовото дърво на крайния предел, където е Градината на обителта. Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива... И не се отклони погледът [на Мухаммад], и не се откъсна. Той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.” (Сура Наджм, 13-18)

Възнесението е едно много голямо чудо, с което Всемогъщият Аллах е дарил Пророка Мохамед (Аллах да го приветства). То е превъзходно доказателство, което Господ е предоставил на Пророка (Аллах да го приветства) срещу неверниците. Всяко едно от чудесата, показани на Пророка (Аллах да го приветства), от Аллах са сътворени по Негово желание, по начин и време, което Аллах пожелае, без да се дължи на някакви причини. Всяко едно от тези чудеса представлява много голяма блага вест, която увеличава още повече вярата на вярващите.

Земите, където са разположени Куббат ас-Сахрат и Масджид ал-Акса, са
благословени за всички Мюсюлмани.

 

Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) разцепва Луната на две


"Наближи Часът и се разцепи луната." (Сура Камар, 1)

Едно от чудесата на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) е разцепването на Луната на две. Аллах е споменал за това необикновено събитие в Корана. До нас също така са достигнали и множество хадиси, свързани с това голямо чудо. В сура Камар е съобщено следното:

„Наближи Часът и се разцепи луната. Но и да видят знамение, те се отдръпват и казват: „Продължителна магия.” И го взимат за лъжа, и следват своите страсти. Но за всяко дело има край. ” (Сура Камар, 1-3)

Изразът „иншикак-ъ камар”, споменат в айята, се състои от думите иншикак (разцепвам) и камар (Луна). Значението на глагола на арабски език, от който произлиза иншикак, е „набраздяване, разкопаване, обработване на земя, разравяне на почва”. Иншикак от своя страна пък означава „разцепвам, разделям на парчета, раздвоявам”. Обобщението на всички хадиси относно чудото на разцепване на Луната,  направено в Енциклопедия Сирет, е следното:

„Бе една вечер от 14-ия ден на лунния месец пет години преди преселението в Медина. И точно тогава изведнъж Луната се разцепи на две. Едната част бе от едната страна на отсрещния хълм, а втората част от другата му страна. Това бе явление, продължило една секунда. След това двете части на Луната се съединиха. По това време Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) бе в Мина. Пророкът (Аллах да го приветства) се обърна към тези, които тогава бяха там, и им каза: „Вижте и засвидетелствайте!”. Неверниците твърдяха, че Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) ги е омагьосал  и поради тази причина очите им не виждали добре. Другите, които бяха там: „Мохамед (Аллах да го приветства) може нас да ни е омагьосал, но не и тези, които не бяха тук. Изчакайте малко, нека попитаме тези, които идват насам. Те видели ли са това явление?” Тези, които дойдоха отвън, признаха, че са видели това явление.”30

Чудото на разцепването на Луната наред с Бухари и Муслим е включено също така и в произведенията на великите хадисни учени като Тирмизи, Ахмад б. Ханбал, Абу Дауд ет-Таилиси, Хаким ен-Нисабъри, Байхаки, Абу Нуайм ел Исфехани и Кадъ Яз.31Една част от тези хадиси са следните:

„... Абдуллах ибн Мас'уд (Аллах да е доволен от него) казал така: Когато бяхме в Мина заедно с Пророка (Аллах да го приветства), Луната се раздели на две и той каза: „Засвидетелствайте!”. И едната част на Луната се отмести по посока на планината Хира.

Абу'д-Духа Муслим ибн Субайх предава от Масрук, а той пък от Абдуллах ибн Мас'уд (Аллах да е доволен от него): Луната се раздели на две в Мека ...

... Абдуллах ибн Аббас (Аллах да е доволен от него) разказва: По времето на Пратеника (Аллах да го приветства) Луната се раздели на две.

... Ибрахим ен-Нахаи предава от Абу Ma'мер, че Абдуллах ибн Мас'уд (Аллах да е доволен от него) казал: Луната се раздели на две.”32

Бухари и Муслим са предали от Ибн-и Мас'уд (Аллах да е доволен от него) следното:

„По време на Пророка (Аллах да го приветства) Луната се разцепи на две в Мека. И Пратеникът на Аллах повели така: „Вижте и засвидетелствайте!”33

В хадисите се съобщава, че събитието с разцепването на Луната се случило в Мека. Освен това в хадисите също така е съобщено, че меканците лично поискали от Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) да изпълни това чудо:

„Бухари и Муслим са предали следното от Енес (Аллах да е доволен от него): Каза: „Меканците поискаха от Пратеника на Аллах да им покаже някакво чудо. В отговор на това той им показа два пъти Луната да се раздвоява.”34

Според преданията неверниците отново не повярвали на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства), който разцепил Луната на две по желание на курайшките идолопоклонници. Във 2-ри и 3-ти айят от сура Камар е обърнато внимание на този факт:

„Но и да видят знамение, те се отдръпват и казват: „Продължителна магия.” И го взимат за лъжа, и следват своите страсти. Но за всяко дело има край.” (Сура Камар, 2-3)


"Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърне-
те ли се ­ Аллах не обича неверниците."
(Сура ал-Имран, 32)

Съдружаващите, които в лицето на това голямо чудо не намерили какво да кажат, този път пък отправили обвинението, че  Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) ги е омагьосал. Въпреки че след като видели със собствените си очи как Луната се разцепила на две, те вече трябвало съвестно да приемат, че Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) е Божият пратеник, те поради високомерието, желанията и страстите на душите си не приели знаменията (айятите) на Аллах. Това е обща характерна особеност на тези, които не са повярвали, независимо от това на какво чудо са станали свидетели, и която в Корана е съобщена като: „... Погледите ни бяха заслепени. Ние сме омагьосани хора.” (Сура Хиджр, 15).

Бадиуззаман Саид Нурси също в своето „Писмо” („Мектубат”) е споменал за чудото на раздвояването на Луната. Учителят, който обяснява, че това събитие е предадено от множество от сподвижниците на Пророка (Аллах да го приветства), съобщава в какво безпомощно положение са изпаднали идолопоклонниците пред лицето на случилото се, по следния начин:

„Най-надеждното, неоспоримо и голямо чудо на Преблагия ни Пророк (Аллах да го приветства) е раздвояването на Луната. Да, това разделяне на две на Луната е надеждно от множество страни, наред с това, че е съобщено посредством многократно повторение от знатните сред сподвижниците като Ибн-и Мас’уд, Ибн-и Аббас, Ибн-и Омар, Имам-ъ Али, Енес, Хузайфа,  повелението на Корана, което не остава място за съмнение: „Наближи Часът и се разцепи луната” съобщава на световете за това голямо чудо. Упоритите съдружаващи от Курайш по онова време не отвърнали с отказ на съобщеното от този айят, а казали само, че това може би е „магия”. Следователно дори и според неверниците раздвояването на Луната е неоспоримо.”35

Бадиуззаман е съобщил, че една от мъдростите в чудесата на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) е определянето още по-добре на разликата между човек, жесток като Абу Джахл, и такъв с възвишена нравственост като Абу Бакр. В своето „Писмо” („Мектубат”) във връзка с този въпрос Бадиуззаман е казал следното:

„Чудото е доказателство на пророческото дело за убеждаване на неверниците, а не за принуждаване. При това положение на тези, които са чули за пророческото събитие, трябва да бъде показано чудо от убедителна степен. Показването на другата страна или излагането на яснота от принудително равнище е както против мъдростта на Премъдрия Благодетел (Аллах), така и на тайната за идването на земята и поемането на отговорност. Защото тайната за задължението на хората да действат според Божиите заповеди изисква „отварянето на вратата на разума без отнемането на избора”. Ако Притежателят на властта, Творецът на това, което няма равно на себе си, бе оставил Луната разделена на две според желанието на философите така, че да я покаже на всички светове в рамките на един-два часа, и ако беше влязла в обществената човешка история, то тогава като явленията, настъпващи на небето, или нямаше да бъде доказателство за пророческото дело и нямаше да остане характерна особеност на Ахмедовото (Аллах да го приветства) послание, или пък щеше да е чудо от  толкова ясна степен, че да принуди разума, да отнеме възможността за избор на разума и ще не ще да потвърди пророчеството. Хора с въглено сърце като Абу Джахл и такива с диамантено сърце като Абу Бакр – Преданият щяха да останат на едно и също ниво, тайната за задължението на хората да действат според Божиите заповеди щеше да изчезне...”36

Както всички същества и предмети във Вселената, така и Луната е под Божието владичество и може да се показва когато и както Аллах пожелае. За да се изпълни нещо, както е съобщено и в Корана, е достатъчно само Аллах да му каже „Бъди”. В един айят е повелено следното:

„Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.” (Сура Йа Син, 82)

Всички тези сведения още веднъж показват, че Аллах е избрал Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) над всички хора, низпослал му е последната Божия книга – Корана, и го е дарил с чудеса, които да смекчат сърцата на хората и да допринесат за това те да повярват. Докато някои хора повярвали и спасили отвъдния си живот, други пък упорствали в неверието си и станали от губещите във вечния си живот. Аллах винаги е доказвал правотата на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) в лицето на обвиненията на неверниците и съдружаващите.

 

26. Ibn Kesir, Hadislerle Kuran-i Kerim Tefsiri, Cilt 9, s. 4671
27. Musned, Imam Ahmed, (1/309) el-Bezzar: Kesfu''l Estar 1146
28. Said Havva, El Esas Fi's Sunne, Hikmet Nesriyat, 1. cilt, s. 393
29. Ibn Kesir, Hadislerle Kuran-i Kerim Tefsiri, Cilt 9, s. 4615
30. Siret Ansiklopedisi, Hazirlayan: Afzalur Rahman- Londra Siret Vakfi Baskani, Sf 164
31. Ilyas Celebi, Itikadi Acidan Uzak ve Yakin Gelecekle Ilgili Haberler, Kitabevi, Istanbul, Mayis 1996, s:161
32. Sahih-i Buhari, Mutercim: Mehmed Sofuoglu, Otuken Yayinlari, Istanbul 1987, Cilt 8, s. 3619-3620
33. Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 313
34. Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 313
35. Mektubat, 19. Mektup, s. 191
36. Mektubat, 19. Mektup, s. 221