акто наблегнахме в книгата досега, Господ е дарил Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) с несравними блага. Чудесата, които Пророкът (Аллах да го приветства) е показал на народа си, са изключително много. Едно от тези чудеса е изпълняването на молитвите на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства). Във връзка с този въпрос в хадисите са представени множество сведения.

 

Приемането на молитвите за дъжд на Пророка (Аллах да го приветства)

Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства), както всички останали пророци, е дълбоко привързан към Аллах, дълбоковярващ, силно боящ се от Аллах искрен раб. Аллах е отговорил на искрените молитви на Пророка (Аллах да го приветства) и в резултат на това сподвижниците и хората около него са станали свидетели на разнообразни чудеса. Например това, че Господ отвърнал на молитвите на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) за дъжд и изобилие, е описано подробно в хадисите.

Един от хадисите на Бухари и Муслим, който са предали от Енес (Аллах да е доволен от него), е както следва:

„По времето на Пратеника (Аллах да го приветства) на Аллах преживяхме една суша. Докато Пратеникът (Аллах да го приветства) на Аллах беше на амвона, дойде един бедуин и каза така:

„Ей, Пратенико на Аллах,  стоката погина, жени и деца останаха гладни, моля те помоли се за нас на Аллах!” Вследствие на това Пратеникът (Аллах да го приветства) на Аллах повдигна благословените си ръце. На небето не се виждаше нито един облак. Кълна се в Този, който държи душата ми в ръцете си, веднага след като свали ръцете си, долу се появиха облаци колкото планини. Преди да слезе от амвона, видяхме как по благословената му брада се спускаше вода. Този ден валя един хубав дъжд. На следващия ден, на по-следващия ден също валя...” 37

Другите хадиси относно този въпрос са следните:

„Преди обяд Пратеникът (Аллах да го приветства) на Аллах стана в джамията, възвеличи Аллах три пъти и се помоли така:

„Господи, дари ни с дъжд! – Три пъти – Господи, дай ни като блага от Тебе масло, мляко, вътрешна мас и месо!”

На небето не виждахме нито един облак. Изведнъж се появи вятър, той донесе облаците. Облаците се събраха на едно място и изсипаха дъжда. Хората на пазара се развикаха. Пратеникът на Аллах все още беше на крака. Пътищата се напълниха с водата на изобилния валеж; не бях виждал толкова мляко, масло и месо, колкото тази година.” 38

„В петък един човек влезе в джамията от вратата, която гледаше към амвона. Пророкът (Аллах да го приветства) четеше проповед. Застана пред Пратеника (Аллах да го приветства) на Аллах и каза така:

 „Ей, Пратенико на Аллах, стоката погина. Пътищата се раздробиха на парчета от сушата. Помоли се на Аллах да ни изпрати дъжд и да ни се притече на помощ!”

Веднага след това Пратеникът (Аллах да го приветства) на Аллах повдигна благословените си ръце и се помоли така: „Господи, изпрати ни дъжд! Господи, изпрати ни дъжд!”

Енес (Аллах да е доволен от него) каза: „Не! Кълна се, че на небето нямаше нито облак, нито парче облак, нито пък можехме да видим каквото и да било друго. Между къщата, двора и Сел (името на планина в Медина) също нямаше нищо. След това се появи един облак като щит, когато достигна до средата на небето, се разпръсна и после започна да вали.” 39

Абу Нуайм, предавайки от Аиша (Аллах да е доволен от нея), казва следното:

„Хората се жалваха на Пратеника (Аллах да го приветства) на Аллах за сушата. Той стана и отиде на мястото за преклонение, седна в амвона и повдигна ръцете си нагоре, Аллах сътвори един облак, небето тътнеше, удари мълния, а после заваля един хубав дъжд...” 40

 

Сподвижниците на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства),
които в резултат на молитвата му останали млади

Както е съобщено в Корана с айята: „Дойде вече Пратеник при вас измежду вас самите. Тежко е за него вашето затруднение, загрижен е за вас, към вярващите е състрадателен, милосърден.” (Сура Тауба, 128), Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) е бил много загрижен за вярващите. В хадисите също е съобщено как Пророкът (Аллах да го приветства) е давал множество съвети относно здравето, сигурността и вярата на вярващите, как се е отнасял с обич и милосърдие към тях. В резултат на тази своя обич и загриженост към вярващите Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) се е молел на Аллах за множество неща, свързани със сподвижниците си. В Корана Аллах е съобщил следното относно молитвите на Пророка (Аллах да го приветства) за вярващите:

„… И се моли за тях! Твоята молитва е успокоение за тях. Аллах е всечуващ, всезнаещ.” (Сура Тауба, 103)

Както е съобщено в айята, молитвата на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) е източник на успокоение и облекчение за вярващите. По подобен начин е съобщено и в хадисите, че Пратеникът на Аллах (Аллах да го приветства) се е молел за дълъг живот на сподвижниците си и че тези негови молитви са били приети. В хадисите са съобщени имената на много от сподвижниците на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства), които след молитвите му са живели и са били здрави в продължение на дълги години. Един от тези хадиси е следният:

„Ибн-и Аби Шаиба Муснад предава от Абу Нуайм и Ибн-и Асакир Амр б. ал-Хамък и казва:
Той даде на Пратеника (Аллах да го приветства) на Аллах да пие мляко.
Пратеникът на Аллах се помоли за него по следния начин:
„Боже, позволи му да се възползва от младостта!”
41

В някои други източници пък е съобщено как молитвата на Пророка Мохамед (Аллах да го приветства) е спомогнала някои от сподвижниците му да останат млади, по следния начин:

„Съобщава се, че сподвижниците на Пророка (Аллах да го приветства), за които се е молел да живеят дълго, са живели сто години.”42

„Погалил един от сподвижниците си по главата и се помолил така: „Боже мой, направи го по-хубав и направи красотата му продължителна!”. Лицето на този сподвижник на Пророка (Аллах да го приветства) се запазило младо и красиво до деня на неговата смърт.”43


"... И всецяло се обръщайте към Него при всяка молитва, и
зовете Го, предани Нему в религията! ..."
(Сура Араф, 29)

Зовете своя Господ със смирение и дори в уединение!
Той не обича престъпващите.
(Сура Араф, 55)

 

Приемане на молитвите на Пророка (Аллах да го приветства) за изобили

Пророкът Мохамед (Аллах да го приветства) се е грижил за всички проблеми на сподвижниците си, помагал им е при всяко тяхно затруднение. Молитвите на Пророка (Аллах да го приветства) с позволение на Аллах винаги са били източник на голямо изцеление и изобилие за сподвижниците му. В хадисите са представени множество примери за това изобилие. Някои от предадените хадиси са следните:

„Бухари и Муслим предават следното от Енес (Аллах да е доволен от него):

Пророкът (Аллах да го приветства), молейки се за мен, каза така: „Боже, увеличи му имането и челядта, направи благословено препитанието, което Си му дарил.”

Енес (Аллах да е доволен от него) каза: И наистина имуществото ми е голямо. Родиха ми се и много деца.” 44

„Бухари и Муслим, предавайки от Енес (Аллах да е доволен от него), казват така:

Пратеникът (Аллах да го приветства) на Аллах каза на Абдуррахман б. Авфа: „Нека Аллах да те дари с изобилие!” Ибн-и Са’д и Байхаки са предали същото от друг източник и са добавили следното: „Абдуррахман каза: Толкова забогатях, че който и камък да повдигна, знаех, че изпод него винаги ще намеря злато или сребро.” 45

„Пророкът (Аллах да го приветства) се бе помолил на Аллах за Урве ал-Барики. В търговията той достигна до такова степен, че дори и да купеше парче земя, знаеше, че ще спечели от нея.”46

„Когато Абу Укаил отишъл на пазара с дядо си Абдуллах б. Хишам, за да купят жито, се срещнали с Ибн-и Зубеир и Ибн-и Омар и те казали така:

„Бъди съучастник с нас! Защото Пратеникът (Аллах да го приветства) на Аллах се помоли за теб за изобилие.” И той в резултат на това поделяше житото си с тях. Въпреки това обаче поради изобилието му не намаляваше ни най-малко от товара му. Връщаше се вкъщи с него. 47

 

37. Buhari, Istiska/6, 7; Muslim, Istiska/8; Nesa''i, Istiska/10; Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 835
38. Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 837
39. Ibn-i Kesir, Peygamberimiz (sav)'in Semaili Mucizeleri, Celik Yay?nevi, s. 183
40. Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 838
41. Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 847
42. Ibn-i Kesir, Peygamberimiz (sav)'in Semaili Mucizeleri, Celik Yayinevi, s. 325
43. Ibn-i Kesir, Peygamberimiz (sav)'in Semaili Mucizeleri, Celik Yayinevi, s. 316, 327)
44. Buhari, Da''avat/18, 25, 47; Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 851
45. Buhari, da''avat/54; Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 854
46. Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 854
47. Imam Suyuti, Olaganustu Yonleriyle Peygamberimiz (sav) el-Hasaisu'l-Kubra, Ceviri: Naim Erdogan Iz Yayincilik, Istanbul, 2003, s. 856