Дълг на всички вярващи и съвестни хора е да полагат усилия за разпространяването на морала, на който ни учи Корана, из цялото човечество. С айята: "И нека сред вас има общност, която зове към благото и повелява одобряваното, и възбранява порицаваното! Тези са сполучилите." (Сура Ал-Имран, 104), Бог е съобщил на хората в Корана този техен дълг. В един друг айят пък Бог е повелил на хората следното: "... И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах..." (Сура Мaида, 48). Поради тази причина всеки човек, според притежаваните от него възможности, трябва да призовава хората към доброто и да се опитва да подкрепи оповестяването на моралните ценности от Корана.

Възможно е човек да не притежава достатъчно материални средства, за да направи това; може да не притежава достатъчно време, което да може да отдели за един такъв вид дейност. Но всеки човек, който използва съвестта си, в зависимост от средствата, с които разполага, винаги може да намери какво да направи. Човек може да не може да издава книги и да ги раздава на хората; може да не може да записва научнопопулярни филми, които представят морала от Корана; може да не може да подготвя уеб сайтове представящи Исляма. При една такава ситуация това, което остава на човек да направи, би могло да бъде разпространяването на полезните трудове, които другите са произвели с големи усилия.

Всеки един от тези хора може да препоръчва тези книги на дошлите му в къщи гости, на клиентите пристигнали в офиса, на приятелите му от училище, на останалите членове на сдружението, в което членува. Ако издава списание – в това списание, ако има връзка с телевизионни канали – в телевизионните програми, може да направи представяне на произведенията на Харун Яхя и да насърчи хората да ги прочетат, гледат или слушат. Може да развие и да ни изпрати нови идеи по отношение на това, какво може да се направи, за да може тези произведения да достигнат до една по-широка публика и за да може моралът, на който ни учи Корана, да бъде разпространен по-добре сред хората. Това, което трябва да направи се състои единствено в натискането на един клавиш и изпращането на съобщение. Освен това, отново натискайки само един клавиш, може да представи на близките си интернет страниците, книгите и останалите произведения на Харун Яхя.

Както се вижда, за човек, който наистина иска да изпълни задължението си за оповестяване на вярата и който търси начини за това, има много какво да се направи. Важното е човек да използва искрено разума и съвеста си в това отношение. В айятите от Корана Бог е съобщил тази истина на хората:

"Това е напомняне. Който желае, поема пътя към своя Господ." (Сура Музаммил, 19)

"... За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход." (Сура Талак, 2)

Именно поради това единствено оценяването на труда положен за оповестяването на моралните ценности от Корана, без да се извършва някакво усилие в тази насока е несъвместимо с идеята за съвестност на един вярващ. В Съдния ден Бог може да държи отговорен дадения човек за едно такова поведение. През време, когато мюсюлманите са под един голям натиск в различни части от света, и особено в места като Палестина, Чечения и Източен Туркистан, от голямо значение за вярващите е да се подкрепят помежду си. Това изисква по-доброто използване на ограниченото време и една постоянна работа за подкрепата на разпространяването на моралните ценности от Корана. Ако бъдат обединени всички положени благочестиви усилия, независимо от това дали са малки или големи, то тогава с Божия помощ те ще се превърнат в средство за разпространяването на добрите нрави сред всички хора. Същевремено това е и отговорност, която Бог е дал на всички мюсюлмани. Тази Божия заповед е съобщена в Корана така:

"Аллах обича онези, които полагат усилия по Неговия път в редица, сякаш са здрава крепост." (Сура Сафф, 4)

Как бихте могли да помогнете?

В раздела озаглавен “Как бихте могли да помогнете” можете да откриете повече за това какво хората могат да направят, за да може тези книги, които оповестяват моралните ценности от Корана, да достигнат до една по-широка публика.

Ако сте съгласни с разказаните в творбите на Харун Яхя истини и искате те да достигнат до повече хора, то съществуват много неща, които можете да направите:

Можете да осъществите контакт с нас по отношение на тези и всички подобни дейности на адрес: infobg@harunyahya.com

Ако дейности от този сорт, всяка една, от които означава съществена подкрепа, бъдат извършвани съблюдавайки Божието одобрение, то с Божие позволение те ще доведат и до големи нравствени облаги. Защото както е съобщено и в един от айятите на Корана: "Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него..." (Сура Ниса, 85)

Можете да поставите линк на сайта на Харун Яхя на вашата страница или да насърчите уебдизайнерите, които познавате, да направят това. Тук има няколко банери, които бихте могли да използвате: http://www.harunyahya.org/banner_eng.html